Strona głównaPsyKotyInne zwierzętaW domachRegulaminKontaktBIPLogowanie

Strona główna


Zapraszamy do zapoznania się z wiadomościami na stronie rankingkarm.pl

 Jesteś szczęśliwym posiadaczem psa, kota lub innego pupila? Troszczysz się o jego zdrowie? 

RankingKarm to idealna strona dla właścicieli zwierząt, którzy chcą dobrać odpowiednie pożywienie dla swojego zwierzaka.

https://rankingkarm.pl/

 

DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ADOPCJĄ

http://www.schronisko-wloclawek.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=51&y=2016

INFORMACJE DOTYCZĄCE WOLONTARIATU W SCHRONISKU
osoby zainteresowane wolontariatem zapraszamy do kontaktu telefonicznego
od poniedziałku do piątku pod nr tel. 530-779-523
http://www.schronisko-wloclawek.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=90&y=2018
http://www.schronisko-wloclawek.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=76&y=2018

UCHWAŁA - obowiązuje od dnia 24 marca 2021r.
http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/119919/uchwala-nr-xxx-10_2021_1138042.pdf

UCHWAŁA NR XXX/10/2021 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 w mieście Włocławek na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 11a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2021, zwany dalej Programem.
§ 2. 1. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
1) Gmina Miasto Włocławek:
a) Urząd Miasta Włocławek – w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu, 
poprzez właściwy merytorycznie Wydział Urzędu Miasta Włocławek, w zakresie dotyczącym 
zadań wymienionych w § 3-10,
b) miejskie jednostki organizacyjne:
- Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ul. Przemysłowa 16 – w zakresie zadań 
wymienionych w § 3-10,
- Straż Miejska we Włocławku – w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach,
 przy współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt, w zakresie zadań wymienionych w § 5 ust. 3,
2) organizacje społeczne: stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem
 działania jest ochrona zwierząt, poprzez współpracę z jednostkami wymienionymi
w pkt.. 1, w zakresie zadań wymienionych w § 4 oraz § 7,
2. Jednostki wymienione w ust. 1 współpracują w zakresie realizowanych zadań 
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii we Włocławku i Kujawsko-Pomorską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną.
§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest
 poprzez istniejące Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ul. Przemysłowa 16.
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana jest
 przez Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, we współpracy z organizacjami społecznymi
 o których mowa § 2 ust. 1 pkt. 2, poprzez:
1) prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów,
2) koordynowanie akcji dokarmiania kotów oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach 
ich przebywania,
3) Koordynowanie akcji zapewnienia całorocznego schronienia dla wolno żyjących kotów
 poprzez instalowanie budek w miejscu ich bytowania,
4) wspieranie organizacji społecznych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 2 w zapewnieniu
 kotom wolno żyjącym miejsca schronienia.
§ 5. 1 Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Włocławek odbywa się na zasadzie
stałych interwencji i wykonywane jest przez Schronisko dla Zwierząt we Włocławku.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku
do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
 opieką dotychczas pozostawały.
3. Straż Miejska we Włocławku, po przyjęciu zgłoszenia , sprawdzeniu jego zasadności, a także 
spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 2, informuje Schronisko dla Zwierząt we Włocławku
o konieczności odłowienia zwierzęcia.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do schroniska będą prowadzone 
wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania i transportu zwierząt.
5. Środki transportu do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie
 o ochronie zwierząt.
6. Po wyłapaniu zwierzęta domowe umieszczane będą niezwłocznie w Schronisku dla 
Zwierząt we Włocławku.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego
 wskazanego w § 9.
§ 6. 1. Gmina Miasto Włocławek realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt aktualnie przebywających
 i przyjętych do Schroniska dla Zwierząt we Włocławku.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii 
świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta:
1) w okresie 14 dni od ich umieszczenia w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku,
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,
2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) Schronisko dla Zwierząt we Włocławku na stronach internetowych Schroniska,
2) współdziałanie z organizacjami wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt. 2 w zakresie 
poszukiwania nowych właścicieli zwierząt,
3) promowanie adopcji przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, 
portali społecznościowych, organizacje imprez publicznych oraz edukację mieszkańców.
§ 8. 1 Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii 
świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
2. Usypiane zwierzę musi być traktowane w sposób humanitarny polegający na 
zadawaniu przy tym minimum cierpienia  fizycznego i psychicznego.
§ 9. Miejsca w celu opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi zapewnione 
zostaną przez gospodarstwo rolne  przy ul. Ruda 51 we Włocławku.
§ 10. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt zapewnia lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne 
w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
2. Schronisko dla Zwierząt we Włocławku zapewnia przewiezienie zwierzęcia 
z miejsca zdarzenia drogowego do Schroniska.
§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi 
Gmina Miasto Włocławek.
2. Na realizacje zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt przeznacza się w budżecie miasta na rok 2021 kwotę 1.417.992,00 zł.
3. Wskazuje się następujący sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 2:
1) opiekę nad zwierzętami w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku, obejmująca czynności
 wymienione w § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10 - 1.400.492,00 zł
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami:
a) dokarmianie - 5.000,00 zł
b) sterylizacja albo kastracja - 11.000,00 zł
3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich - 1.500,00 zł
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
 Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Co potrzebne jest w Schronisku dla Zwierząt ?
Czasami zastanawiają się Państwo czego mogą potrzebować zwierzęta w schronisku.
 Jeżeli chcielibyście wspomóc naszych podopiecznych karmą, to mamy listę artykułów, 
których najbardziej mam brakuje. Oto ona:
KARMY DLA ZWIERZĄT:
DLA KOCIĄT :
- Purina Cat Chow Kitten,
- puszki dla kociąt,
- Brit Care z kurczakiem,
- Tropicat Kitten z kurczakiem i łososiem
DLA KOTÓW DOROSŁYCH
- Purina Cat Chow z łososiem
- Purina Cat Chow Sensitive
- Tropicat Adult z kurczakiem i łososiem
- Brit Premium z jagnięciną i łososiem
- różne puszki dla kotów dorosłych
DLA SZCZENIĄT
- Tropidog Premium z indykiem i ryżem
- Purina Dog Chow Puppy z jagnięciną lub indykiem
- Brit Care z jagnięciną lub łososiem
- puszki dla szczeniąt
DLA PSÓW DOROSŁYCH
- Tropidog Premium Adult z jagnięciną 
- Purina Dog Chow Adult z jagnięciną
- Opti Life Adult z jagnięciną lub łososiem
- Brit Premium Sensitive z jagnięciną
- puszki dla psów dorosłych
INNE ARTYKUŁY:
- środki czystości, szczególnie z chlorem,
- ręczniki, koce, które mogą służyć za posłanka naszym podopiecznym

Jeżeli mają Państwo ochotę wspomóc nas będziemy bardzo wdzięczni. Pomoże to nam lepiej zajmować się 
naszymi zwierzakami.

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję
0.121

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję