Strona głównaPsyKotyInne zwierzętaW domachRegulaminKontaktBIPLogowanie

Aktualności

PRZEKAŻCIE 1% PODATKU NA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

W tym roku również można wspomóc Schronisko przekazując 1 % procent podatku przez Fundację Humanitarną we Włocławku

KRS 0000019217 w rubryce cel szczegółowy należy wpisać Schronisko dla Zwierząt we Włocławku

Wszystkich przekazującym serdecznie dziękujemy

 

Podziękowanie

Wszystkim Ludziom Dobrego Serca którzy wsparli nas poprzez Fundację Humanitarną we Włocławku w 2017 roku odpisem 1 % serdecznie dziękujemy. Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni mówią głośno.  

 

UCHWALA NR XXX / 46 / 2017 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 27 marca 2017 t.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz..u. z 2016 r., poz. 446, poz. 856 i poz. 1948) oraz art. '11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz U. z 2013 r,,poz.856, z  2014 poz. 794, z 2015 r. ,poz.266, z 2016 r.,poz.  1605,  poz. 1948 i poz. 2101.)
uchwala się, co następuje:


§1

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2017 , zwany dalej programem.


§2

1. Realizację zadań w ramach programu prowadzi
1) Gmina Miasto Włoclawek:
a) urząd Miasta Włoclawek - w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu, poprzez wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Włocławek, w zakresie
dotyczącym zadań wymienionych w § 3 - 10,
b) miejskie jednostki organizacyjne:
- schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ur. Przemysłowa 16 - w zakresie zadań wymienionych w g 3 - 10,
- Straż Miejska we Włocławku - w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, przy współpracy ze Schroniskiem dla zwierząt, w. zakresie zadań wymienionych w § b ust. 3;
2) organizacje społeczne w tym: stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez współpracę z jednostkami wymienionymi w ust, 1, w zakresie zadań wymienionych w g 4 oraz g 7. 2 Jednostki wymienione * !l 1 pkt 1 i 2 współpracują w zakresie realizowanych zadań z Powiatowym Lekarzem weterynarii we Włocławku i Kujawsko- pomorską izbą Lekarko - Weterynaryjną


§3

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt:
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Włocławek miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez istniejące Schronisko dla zwierząt we Włocławku, przy ul. Przemysłowej 16.


§4

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 
opieka nad wolno żyiącymi kotami z terenu miasta Włocławek realizowana jest przez schronisko dla Zwierząt we współpracy z organizacjami społecznymi wymienionymi w pkt 2, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt , poprzez:
1) prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów,
 2) koordynowanie akcji dokarmiania kotów oraz 'zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania, szczególnie w okresie zimowym; 
3) wspieranie organizacji społecznych wymienionych w g 2 ust. 1 pkt 2 w zapewnieniu kotom wolno żyjącym miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.


§5

Odławianie bezdomnych zwierząt 
 Na terenie miasta Włocławek wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadzie stalych interwencji i wykonywane jest przez Schronisko dla Zwierzat we Włocławku,
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.
3. Straż Miejska we Włocławku, po przyjęciu zgłoszenia, sprawdzeniu jego zasadności, a także spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 2, informuje Schronisko dla Zwierząt
we Włocławku o konieczności odłowienia zwierzęcia.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do schroniska będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania i transportu zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt
5. Środki transportu do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
6. Po wyłapaniu zwierzęta domowe umieszczane będą niezwłocznie w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w §9.


§6

obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku
1 . Gmina Miasto Włocławek realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt dla aktualnie przebywających i przyjętych do Schroniska.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta :
1) w okresie 14 dni od ich umieszczenia w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.


§7

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) Schronisko dla Zwierząt we Włocławku na stronach internetowych Schroniska;
2) współdziałanie z organizacjami wymienionymi wg 2 ust, 1 pkt 2 w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt;
3) promowanie adopcji przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, portali
społecznościowych, organizacją imprez publicznych oraz edukacją mieszkańców.


§8

Usypianie ślepych miotów
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku, dla aktualnie przebywających i przyjętych zwierząt.
2. Usypiane zwierząt musi być traktowane w sposób humanitarny,


§9

wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu miasta Włocławek zapewni gospodarstwo rolne we Włocławku przy ul. Ruda 51.


§10

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
1. całodobową opiekę weterynaryjną na terenie miasta Włocławek zapewnia lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku
2. Schronisko dla Zwierząt we Włocławku zapewnia przewiezienie zwierzecia z miejsca zdarzenia drogowego do Schroniska,


§11

Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Miasto Włocławek.
 2 Na realizację zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności przeznacza się kwotę 784.588 zł ujęte w budżecie miasta na rok 2017 .
3, Wskazuje się następujący sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 2:
1) opieką nad zwierzętami w schronisku dla Zwierząt we Włocławku, obejmująca czynności  wymienione w g 3, g 5, S 6, g 7,S B, § 10 770,588 zł
2) opieka nad wolno żyjqcymi kotami,
- dokarmianie
- sterylizacja albo kastracja
3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich


§12

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta Włocławek.


§13

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2 Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

Propozycja rozbudowy Schroniska dla zwierząt we Włocławku - Podziękowanie

Dyrekcja i pracownicy Schroniska we Włocławku

Składają serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zagłosowali w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na nasze Schronisko.


Każdy Państwa głos jest wyrazem prawdziwej, szczerej troski o los bezdomnych zwierząt.


Z poważaniem :

Dyrektor Schroniska Dla Zwierząt we Włocławku

Monika Siedlecka

 

Dodaj własną reklamę na stronie schroniska dla zwierząt we Włocławku

Dodaj własną reklamę wraz z banerem reklamowym, odnośnikiem do Twojej strony internetowej. Reklama może być w formie baneru graficznego z linkiem do strony, lub jako tło strony, dla ustalonych lub każdych podstron. Codziennie odwiedza nas ponad 150 unikalnych gości. Wszystkim zainteresowanym podajemy adres mailowy do kontaktu z firmą, która zajmuje się prowadzeniem strony internetowej studio@emotyw.pl lub na stronie internetowej Emotyw Studio.


 

Teraz oglądane zwierzętaautor:dyrektor(324 pkt)

utworzony: 16 dni temu

liczba odwiedzin: 139

autor:dyrektor(324 pkt)

utworzony: 6 dni temu

liczba odwiedzin: 76

autor:dyrektor(324 pkt)

utworzony: 117 dni temu

liczba odwiedzin: 140

autor:dyrektor(324 pkt)

utworzony: 48 dni temu

liczba odwiedzin: 590

autor:dyrektor(324 pkt)

utworzony: 23 dni temu

liczba odwiedzin: 243

autor:dyrektor(324 pkt)

utworzony: 78 dni temu

liczba odwiedzin: 335

autor:dyrektor(324 pkt)

utworzony: 47 dni temu

liczba odwiedzin: 360

autor:dyrektor(324 pkt)

utworzony: 20 dni temu

liczba odwiedzin: 91

autor:dyrektor(324 pkt)

utworzony: 18 dni temu

liczba odwiedzin: 134

autor:dyrektor(324 pkt)

utworzony: 17 dni temu

liczba odwiedzin: 746

autor:dyrektor(324 pkt)

utworzony: 11 dni temu

liczba odwiedzin: 135

autor:dyrektor(324 pkt)

utworzony: 7 dni temu

liczba odwiedzin: 76

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję
0.026

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję