Strona głównaPsyKotyInne zwierzętaW domachRegulaminKontaktBIPLogowanie

Aktualności

UWAGA !!!

OD DNIA 18.02.2019 ROKU ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW DO SCHRONISKA 

ADOPCYJNY - 530-779-523

INTERWENCYJNY - 534-185-616

 

UCHWALA NR VII / 47 / 2019 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

                                      z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2019


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz..u. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz U. z 2019 r. poz. 122)


                                       uchwala się, co następuje:


§ 1  Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2019 , zwany dalej Programem.

§ 2. 1. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:

          1) Gmina Miasto Włocławek:
            a) Urząd Miasta Włocławek - w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu, poprzez właściwy merytorycznie Wydział  Urzędu Miasta Włocławek, w zakresie dotyczącym zadań wymienionych w § 3 - 10,
            b) miejskie jednostki organizacyjne:


                   - schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ur. Przemysłowa 16 - w zakresie zadań wymienionych w § 3 - 10,


                    - Straż Miejska we Włocławku - w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, przy współpracy ze Schroniskiem dla zwierząt, w  zakresie zadań wymienionych w § 5 ust. 3;


        2) organizacje społeczne : stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez współpracę z jednostkami wymienionymi w ust, 1, w zakresie zadań wymienionych w § 4 oraz § 7.

2  Jednostki wymienione § 2 ust. 1  pkt 1 i 2 współpracują w zakresie realizowanych zadań z Powiatowym Lekarzem Weterynarii we Włocławku i Kujawsko- pomorską Izbą Lekarsko - Weterynaryjną


§ 3 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez istniejące Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, przy ul. Przemysłowej 16.


§ 4 Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana jest przez schronisko dla Zwierząt we współpracy z organizacjami społecznymi wymienionymi § 2 ust. 1  pkt 2, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt , poprzez:


    1) prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów,
    2) koordynowanie akcji dokarmiania kotów oraz 'zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania;
    3) wspieranie organizacji społecznych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 w zapewnieniu kotom wolno żyjącym miejsca schronienia.


§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Włocławek odbywa się na zasadzie stałych interwencji i wykonywane jest przez Schronisko dla Zwierząt we Włocławku;

      2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.
      3. Straż Miejska we Włocławku, po przyjęciu zgłoszenia, sprawdzeniu jego zasadności, a także spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 2, informuje Schronisko dla Zwierząt we Włocławku o konieczności odłowienia zwierzęcia.
     4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do schroniska będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania i transportu zwierząt.
     5. Środki transportu do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
     6. Po wyłapaniu zwierzęta domowe umieszczane będą niezwłocznie w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
     7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w §9.


§ 6. 1 . Gmina Miasto Włocławek realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt aktualnie przebywających i przyjętych do Schroniska dla Zwierząt we Włocławku.

      2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
      3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta :
             1) w okresie 14 dni od ich umieszczenia w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;
             2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.


§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:


     1) Schronisko dla Zwierząt we Włocławku na stronach internetowych Schroniska;
     2) współdziałanie z organizacjami wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt 2 w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt;
     3) promowanie adopcji przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, portali społecznościowych, organizację imprez publicznych oraz edukację mieszkańców.


§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku, 

      2. Usypiane zwierzę musi być traktowane w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.


§ 9. Miejsca w celu opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi zapewnione zostaną przez gospodarstwo rolne przy ul. Ruda 51 we Włocławku.


§ 10. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku

       2. Schronisko dla Zwierząt we Włocławku zapewnia przewiezienie zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do Schroniska,


§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Miasto Włocławek.

       2. Na realizację zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności przeznacza się w budżecie miasta na rok 2019 kwotę 887 662,00 zł. 
       3. Wskazuje się następujący sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 2:

 

           1) opieką nad zwierzętami w schronisku dla Zwierząt we Włocławku, obejmująca czynności  wymienione w § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10     -                                                                          871 662,00 zł
           2) opieka nad wolno żyjącymi kotami,
               - dokarmianie                                                                 -         4.000,00 zł
               - sterylizacja albo kastracja                                            -         11.000,00 zł
           3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich               -         1.000,00 zł


§ 12 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.


§ 13. 1. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

        2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

Co potrzebne jest w Schronisku dla Zwierząt ?

Czasami zastanawiają się Państwo czego mogą potrzebować zwierzęta w schronisku. Jeżeli chcielibyście wspomóc naszych podopiecznych karmą, to mamy listę artykułów, których najbardziej mam brakuje. Oto ona:

 

KARMY DLA ZWIERZĄT:

DLA KOCIĄT :

- Purina Cat Chow Kitten,

- puszki dla kociąt,

- Brit Care z kurczakiem,

- Tropicat Kitten z kurczakiem i łososiem

 

DLA KOTÓW DOROSŁYCH

- Purina Cat Chow z łososiem

- Purina Cat Chow Sensitive

- Tropicat Adult z kurczakiem i łososiem

- Brit Premium z jagnięciną i łososiem

- różne puszki dla kotów dorosłych

 

DLA SZCZENIĄT

- Tropidog Premium z indykiem i ryżem

- Purina Dog Chow Puppy z jagnięciną lub indykiem

- Brit Care z jagnięciną lub łososiem

- puszki dla szczeniąt

 

DLA PSÓW DOROSŁYCH

- Tropidog Premium Adult z jagnięciną 

- Purina Dog Chow Adult z jagnięciną

- Opti Life Adult z jagnięciną lub łososiem

- Brit Premium Sensitive z jagnięciną

- puszki dla psów dorosłych

 

INNE ARTYKUŁY:

- środki czystości, szczególnie z chlorem,

- ręczniki, koce, które mogą służyć za posłanka naszym podopiecznym

 

Jeżeli mają Państwo ochotę wspomóc nas będziemy bardzo wdzięczni. Pomoże to nam lepiej zajmować się naszymi zwierzakami.

 

PRZEKAŻCIE 1% PODATKU NA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

W tym roku również można wspomóc Schronisko przekazując 1 % procent podatku przez Fundację Humanitarną we Włocławku

KRS 0000019217 w rubryce cel szczegółowy należy wpisać Schronisko dla Zwierząt we Włocławku

Wszystkich przekazującym serdecznie dziękujemy

 

Podziękowanie

Wszystkim Ludziom Dobrego Serca którzy wsparli nas poprzez Fundację Humanitarną we Włocławku w 2017 roku odpisem 1 % serdecznie dziękujemy. Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni mówią głośno.  

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Propozycja rozbudowy Schroniska dla zwierząt we Włocławku - Podziękowanie

Dyrekcja i pracownicy Schroniska we Włocławku

Składają serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zagłosowali w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na nasze Schronisko.


Każdy Państwa głos jest wyrazem prawdziwej, szczerej troski o los bezdomnych zwierząt.


Z poważaniem :

Dyrektor Schroniska Dla Zwierząt we Włocławku

Monika Siedlecka

 

Dodaj własną reklamę na stronie schroniska dla zwierząt we Włocławku

Dodaj własną reklamę wraz z banerem reklamowym, odnośnikiem do Twojej strony internetowej. Reklama może być w formie baneru graficznego z linkiem do strony, lub jako tło strony, dla ustalonych lub każdych podstron. Codziennie odwiedza nas ponad 150 unikalnych gości. Wszystkim zainteresowanym podajemy adres mailowy do kontaktu z firmą, która zajmuje się prowadzeniem strony internetowej studio@emotyw.pl lub na stronie internetowej Emotyw Studio.


 

Teraz oglądane zwierzętaautor:dyrektor(1124 pkt)

utworzony: 637 dni temu

liczba odwiedzin: 811

autor:dyrektor(1124 pkt)

utworzony: 559 dni temu

liczba odwiedzin: 371

autor:dyrektor(1124 pkt)

utworzony: 384 dni temu

liczba odwiedzin: 409

autor:dyrektor(1124 pkt)

utworzony: 541 dni temu

liczba odwiedzin: 865

autor:dyrektor(1124 pkt)

utworzony: 499 dni temu

liczba odwiedzin: 493

autor:dyrektor(1124 pkt)

utworzony: 390 dni temu

liczba odwiedzin: 295

autor:dyrektor(1124 pkt)

utworzony: 379 dni temu

liczba odwiedzin: 388

autor:dyrektor(1124 pkt)

utworzony: 395 dni temu

liczba odwiedzin: 372

autor:dyrektor(1124 pkt)

utworzony: 509 dni temu

liczba odwiedzin: 441

autor:dyrektor(1124 pkt)

utworzony: 518 dni temu

liczba odwiedzin: 1263

autor:dyrektor(1124 pkt)

utworzony: 378 dni temu

liczba odwiedzin: 521

autor:dyrektor(1124 pkt)

utworzony: 399 dni temu

liczba odwiedzin: 414

Polub nas na facebooku - dziękujemyNajnowsze komentarze0 (0)

Graib
10 dni temu

do artykułu: 10235/349/17-Cezar

С каждым днем популярность компьютерных игр растет и в игровое комьюнити приходит все больше новых геймеров. И каждый из них пытается найти единомышленников, которые так же любят игры как и они. Портал PSHACK.NET создан, чтобы соединять любителей
PSHACK.NET – один из самых популярных ресурсов на данную тематику. Наш сайт создан специально для геймеров. Каждый любитель найдет для себя кучу полезной и актуальной информации, получит халяву, найдет рабочие прокси сервера, бесплатный гта 5 ключ стим бесплатно.

Преимущества портала
? На портале вы можете найти большое количество мануалов и статей, посвященных игровой тематике. Это и обзоры на игры, инструкции по прохождению игр, отзывы критиков (например, bf5 отзывы критиков)
? Найдете инструкции по подключению прокси сервера россии, прокси сервер скачать, прокси сервер онлайн. Лучшие прокси сервера вы найдете на портале
? На сайте огромное количество халявы и бонусов. Имеется бот бесплатных ключей стим , постоянно разыгрывают бесплатные стим ключи кс, бесплатные ключи стим на гта 5. Бот раздача может выдавать по 5 бесплатных ключей стим.
? На сайте вы можете найти кучу другого полезного софта, который поможет вам в ваших проблемах, например: avast driver updater key, bssid finder, cantresolve us чит на кс го, capmonster private keeper, combojack троян, проверка аккаунта на ботов и многое другое.
? На PSHACK.NET вы также можете обменивать, продавать или покупать аккаунт для самп даймонд рп, аккаунт стим с ксго и пубг, аккаунты black squad,
аккаунты прайм ворлд, аккаунты с подпиской тнт премьер, аккаунты фортнайт бесплатно, аккуанты порнхаб

? На портале имеется также доступ к зеркалам сайтов, которые периодически банятся Роскомнадзором.
? Много различных тематических разделов. Есть слив инфопродуктов, курсов по бизнесу, саморазвитию и т.п., способы заработка. На сайте огромное количество знатоков, которые подскажут вам, как делать деньги в интернете, не выходя из дома. Заработок в интернете теперь доступнее с PSHACK.NET


Лучший путеводитель в мире игр PSHACK.NET
Администрация портала постаралась сделать ресурс максимально полезным для всех любителей игр разных возрастов. Ответы на популярные вопросы новичков содержит раздел FAQ. Администраторы PSHACK.NET готовы в любое время ответить на вопрос пользователя, если он не нашел ответов на ветках форума.

Раздача халявы на сайте
На сайте имеется куча способов получения бесплатных ништяков. Встроенный аккаунт бот выдает пользователям
? Скины CS GO(Цена: 15 PSCoins),
? Epic Games(Цена: 5 PSCoins),
? HMA – VPN 1-12 month (Цена: 30 PSCoins),
? Origin(Бесплатно).
? Uplay(Бесплатно),
? Vk koins (Цена: 1 PSCoins),
? Spotify(Бесплатно).

Много халявы стим без депозита, предоставляют админы и добрые пользователи сайта. Ежедневно появляются тема с названием раздача стим ключей бесплатно, в которых люди оставляют код на ключи для стима бесплатно. Так что все зависит от вас. Мониторьте сайт, и один из ключиков обязательно станет вашим.

Как зарегистрироваться?
Регистрация пользователя проводится через форму.
В ней указывают:
? Логин – индивидуальное имя юзера на ресурсе.
? E-mail для привязки аккаунта.
? Пароль
? Дата рождения
Портал очень популярен и содержит огромную библиотеку данных. Потому хакеры регулярно штурмуют сайт. Обезопаситься от хакерских атак можно при помощи пароля, составленного из букв разного регистра и цифр. Заполнив форму регистрации, подтвердите, что вы не робот (через капчу и рекапчу). Активация аккаунта происходит через письмо на электронной почте. Указанный e-mail можно скрыть от глаз других юзеров ресурса.

Аналогичные проекты
PSHACK.NET подходит для всех любителей игр, халявы, бесплатных тем для заработка и просто общения.. Есть объективные причины, которые делают форум удобным для эксплуатации. В РуНете полно подобных ресурсов, но по функционалу ни один портал не сравнится с PSHACK.NET. Администрация PSHACK.NET настолько любит свою аудиторию, что почти все на сайте бесплатно. За все это администрация сайта просит лишь активность на сайте. Он полностью адаптирован для использования жителями государств СНГ и является площадкой для диалога между членами игорного комьюнити.
Его преимущества таковы:
? обширная информационная база;
? большое количество участников
? универсальность;
? структурированность;
? функциональность;
? регулярные раздачи и розыгрыши;
? простая традиционная процедура регистрации;
? удобство общения;

PSHACK.NET – ресурс, на который стоит обратить внимание каждому члену игрового сообщества. Он содержит: новости отрасли; площадки для диалога между продвинутыми геймерами; софт и прочее. Опытные юзеры и администрация ресурса готовы оперативно подыскать релевантную новичкам информацию, дать совет по решению проблемных ситуаций.

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję
0.032

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję