Strona głównaPsyKotyInne zwierzętaW domachRegulaminKontaktBIPLogowanie

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z wiadomościami na stronie rankingkarm.pl

 Jesteś szczęśliwym posiadaczem psa, kota lub innego pupila? Troszczysz się o jego zdrowie? 

RankingKarm to idealna strona dla właścicieli zwierząt, którzy chcą dobrać odpowiednie pożywienie dla swojego zwierzaka.

https://rankingkarm.pl/

 

DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ADOPCJĄ

http://www.schronisko-wloclawek.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=51&y=2016

INFORMACJE DOTYCZĄCE WOLONTARIATU W SCHRONISKU
osoby zainteresowane wolontariatem zapraszamy do kontaktu telefonicznego
od poniedziałku do piątku pod nr tel. 530-779-523
http://www.schronisko-wloclawek.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=90&y=2018
http://www.schronisko-wloclawek.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=76&y=2018

UCHWAŁA - obowiązuje od dnia 24 marca 2021r.
http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/119919/uchwala-nr-xxx-10_2021_1138042.pdf

UCHWAŁA NR XXX/10/2021 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 w mieście Włocławek na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 11a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2021, zwany dalej Programem.
§ 2. 1. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
1) Gmina Miasto Włocławek:
a) Urząd Miasta Włocławek – w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu, 
poprzez właściwy merytorycznie Wydział Urzędu Miasta Włocławek, w zakresie dotyczącym 
zadań wymienionych w § 3-10,
b) miejskie jednostki organizacyjne:
- Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ul. Przemysłowa 16 – w zakresie zadań 
wymienionych w § 3-10,
- Straż Miejska we Włocławku – w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach,
 przy współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt, w zakresie zadań wymienionych w § 5 ust. 3,
2) organizacje społeczne: stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem
 działania jest ochrona zwierząt, poprzez współpracę z jednostkami wymienionymi
w pkt.. 1, w zakresie zadań wymienionych w § 4 oraz § 7,
2. Jednostki wymienione w ust. 1 współpracują w zakresie realizowanych zadań 
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii we Włocławku i Kujawsko-Pomorską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną.
§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest
 poprzez istniejące Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ul. Przemysłowa 16.
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana jest
 przez Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, we współpracy z organizacjami społecznymi
 o których mowa § 2 ust. 1 pkt. 2, poprzez:
1) prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów,
2) koordynowanie akcji dokarmiania kotów oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach 
ich przebywania,
3) Koordynowanie akcji zapewnienia całorocznego schronienia dla wolno żyjących kotów
 poprzez instalowanie budek w miejscu ich bytowania,
4) wspieranie organizacji społecznych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 2 w zapewnieniu
 kotom wolno żyjącym miejsca schronienia.
§ 5. 1 Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Włocławek odbywa się na zasadzie
stałych interwencji i wykonywane jest przez Schronisko dla Zwierząt we Włocławku.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku
do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
 opieką dotychczas pozostawały.
3. Straż Miejska we Włocławku, po przyjęciu zgłoszenia , sprawdzeniu jego zasadności, a także 
spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 2, informuje Schronisko dla Zwierząt we Włocławku
o konieczności odłowienia zwierzęcia.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do schroniska będą prowadzone 
wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania i transportu zwierząt.
5. Środki transportu do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie
 o ochronie zwierząt.
6. Po wyłapaniu zwierzęta domowe umieszczane będą niezwłocznie w Schronisku dla 
Zwierząt we Włocławku.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego
 wskazanego w § 9.
§ 6. 1. Gmina Miasto Włocławek realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt aktualnie przebywających
 i przyjętych do Schroniska dla Zwierząt we Włocławku.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii 
świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta:
1) w okresie 14 dni od ich umieszczenia w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku,
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,
2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) Schronisko dla Zwierząt we Włocławku na stronach internetowych Schroniska,
2) współdziałanie z organizacjami wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt. 2 w zakresie 
poszukiwania nowych właścicieli zwierząt,
3) promowanie adopcji przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, 
portali społecznościowych, organizacje imprez publicznych oraz edukację mieszkańców.
§ 8. 1 Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii 
świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
2. Usypiane zwierzę musi być traktowane w sposób humanitarny polegający na 
zadawaniu przy tym minimum cierpienia  fizycznego i psychicznego.
§ 9. Miejsca w celu opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi zapewnione 
zostaną przez gospodarstwo rolne  przy ul. Ruda 51 we Włocławku.
§ 10. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt zapewnia lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne 
w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
2. Schronisko dla Zwierząt we Włocławku zapewnia przewiezienie zwierzęcia 
z miejsca zdarzenia drogowego do Schroniska.
§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi 
Gmina Miasto Włocławek.
2. Na realizacje zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt przeznacza się w budżecie miasta na rok 2021 kwotę 1.417.992,00 zł.
3. Wskazuje się następujący sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 2:
1) opiekę nad zwierzętami w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku, obejmująca czynności
 wymienione w § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10 - 1.400.492,00 zł
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami:
a) dokarmianie - 5.000,00 zł
b) sterylizacja albo kastracja - 11.000,00 zł
3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich - 1.500,00 zł
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
 Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Co potrzebne jest w Schronisku dla Zwierząt ?
Czasami zastanawiają się Państwo czego mogą potrzebować zwierzęta w schronisku.
 Jeżeli chcielibyście wspomóc naszych podopiecznych karmą, to mamy listę artykułów, 
których najbardziej mam brakuje. Oto ona:
KARMY DLA ZWIERZĄT:
DLA KOCIĄT :
- Purina Cat Chow Kitten,
- puszki dla kociąt,
- Brit Care z kurczakiem,
- Tropicat Kitten z kurczakiem i łososiem
DLA KOTÓW DOROSŁYCH
- Purina Cat Chow z łososiem
- Purina Cat Chow Sensitive
- Tropicat Adult z kurczakiem i łososiem
- Brit Premium z jagnięciną i łososiem
- różne puszki dla kotów dorosłych
DLA SZCZENIĄT
- Tropidog Premium z indykiem i ryżem
- Purina Dog Chow Puppy z jagnięciną lub indykiem
- Brit Care z jagnięciną lub łososiem
- puszki dla szczeniąt
DLA PSÓW DOROSŁYCH
- Tropidog Premium Adult z jagnięciną 
- Purina Dog Chow Adult z jagnięciną
- Opti Life Adult z jagnięciną lub łososiem
- Brit Premium Sensitive z jagnięciną
- puszki dla psów dorosłych
INNE ARTYKUŁY:
- środki czystości, szczególnie z chlorem,
- ręczniki, koce, które mogą służyć za posłanka naszym podopiecznym

Jeżeli mają Państwo ochotę wspomóc nas będziemy bardzo wdzięczni. Pomoże to nam lepiej zajmować się 
naszymi zwierzakami.

Teraz oglądane zwierzętaautor:dyrektor(2637 pkt)

utworzony: 329 dni temu

liczba odwiedzin: 322

autor:dyrektor(2637 pkt)

utworzony: 568 dni temu

liczba odwiedzin: 1081

autor:dyrektor(2637 pkt)

utworzony: 578 dni temu

liczba odwiedzin: 823

autor:dyrektor(2637 pkt)

utworzony: 887 dni temu

liczba odwiedzin: 575

autor:dyrektor(2637 pkt)

utworzony: 931 dni temu

liczba odwiedzin: 1840

autor:dyrektor(2637 pkt)

utworzony: 462 dni temu

liczba odwiedzin: 614

autor:dyrektor(2637 pkt)

utworzony: 388 dni temu

liczba odwiedzin: 385

autor:dyrektor(2637 pkt)

utworzony: 100 dni temu

liczba odwiedzin: 340

autor:dyrektor(2637 pkt)

utworzony: 183 dni temu

liczba odwiedzin: 332

autor:dyrektor(2637 pkt)

utworzony: 1197 dni temu

liczba odwiedzin: 1483

autor:dyrektor(2637 pkt)

utworzony: 330 dni temu

liczba odwiedzin: 882

autor:dyrektor(2637 pkt)

utworzony: 889 dni temu

liczba odwiedzin: 657

Polub nas na facebooku - dziękujemyNajnowsze komentarze0 (0)

RaymondFep
2 dni temu

0 (0)

bahis siteleri
6 dni temu

do artykułu: 10235/349/17-Cezar

Kaçak iddaa Siteleri, Bahis siteleri, Canlı bahis siteleri
Her zaman en iyi bahis siteleri önerilerine yer vermekteyiz. Sizler için güvenilir olan canlı bahis firmalarını bir araya getirerek mağdur olmanızın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sizde aşağıda yer alan canlı bahis firmalarına üye olarak sorunsuz iddaa deneyimini elde edebilirsiniz.

Bahis Siteleri
Bahis siteleri, günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan şans oyunlarına aracılık eder. Bu sayede canlı bahis oynayarak şansını denemek isteyenler için bir fırsat oluşur. Çoğumuz İnternet üzerinden yaygın olarak kullanılan casino ve bahis seçeneklerini tercih etmekteyiz. Bunların yanı sıra aradığımız en büyük özellik ise üye olacağımız bahis sitesinin güvenilir olmalı ve vereceği bedava bonusları olarak bilinir. Kazanmak için ister İnternet üzerinden, ister mobil ve diğer uygulamalar aracılığı ile kolaylıkla bahis oynama şansına sahip olabiliriz. Kazanmak için yeni bir arayış içine girdiğimiz zamanlarda bize en büyük katkı sağlayacak bahis siteleri ile tanışarak sizde bedava bonus kampanyalarından yararlanma fırsatına sahip olabilirsiniz. Sizin için hazırlanan onlarca seçenekten birini tercih ederek oynamaya başlayabilir, sizde kazanmak için tercih edebileceğiniz bu şans oyunları ile başlangıç gerçekleştirebilirsiniz.

Güvenilir Canlı Bahis Siteleri Listesi
Güvenilir en iyi canlı bahis siteleri sayesinde sizlerde dilediğiniz zaman kaçak sitelerde kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Özenle hazırlanmış olan listede bulabileceğiniz en çok kullanıcı tercihine sahip bahis siteleri, sizlere her zaman en iyisini sunmak için çeşitli kampanyalar hazırlamaktadır. Sizlerin yapması gereken ise bu sitelere üye olarak keyfini çıkartmak. Her zaman çeşitli fırsatlar sunan bu şirketlere üye olarak hem bonus kazanma şansına sahip olabilir, hemde daha fazla gelir elde etme imkanına sahip olabilirsiniz. Kaçak İddaa oyunları arasında casino seçenekleri’de yer almaktadır. Bu gibi durumlarda hem Poker, hem Rulet gibi alternatifleri deneyebilirsiniz. Günün her saati İllegal sitelerde yüksek oranlı bahis imkanından yararlanmak için tek yapmanız gereken analizleri incelemek ve sizin için en uygun olan firmaya üye olmaktır. Sizde en iyi bahis siteleri sayesinde güvenli bir şekilde İddaa oynamak için hemen sizin için önerilen şirketleri incelemeye başlayın. Kaçak bahis ve en iyi İddaa siteleri listesinde kazanmaya bir adım daha önde başlamak için elinizi hızlı tutun ve üyeliğinizi gerçekleştirin. Türkçe hizmet veren onlarca bahis firması arasından beğendiğin her hangi birine kolaylıkla üye olarak hoş geldin bonusu alabilirsin. Kaçak bahis imkanından en iyi şekilde yararlanmak ve kazanmak için ilk adımı hızlı bir şekilde atmak için tek yapman gereken senin için en iyi bahis sitesine üye olmak. Bu sayede hem kazanabilir, hemde kazancını kısa zaman içinde hesabına çekim talebi oluşturabilirsin.

Deneme Bonusu Veren Bahis Siteleri
Her zaman yeni üyeler için çeşitli fırsatlar sunan şirketler sizin için burada listeleniyor. Bahis oynamadan önce deneme bonusu alarak sizde kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Türkçe hizmet veren bu İddaa şirketleri sayesinde kazanmak için tek yapmanız gereken önerilenler listesinden her hangi birine tıklayarak üyelik oluşturmak. Bu sayede paranız olmadan’da İddaa oynama şansına sahip olabilir ve kazanmak için gerekli tecrübeyi elde edebilirsiniz. Hemen sizde kazanmak için bedava bahis oynamaya başlayabilir, canlı bahis imkanından sınırsız bir şekilde yararlanabilirsiniz. Kesintisiz ve bedava bahis oynamak için tek yapman gereken senin için hazırlanan bonus avantajlı siteleri tercih etmek. Bu sayede hem kazanacağın hediye bonuslar ile bahis oynayabilir, hemde şansını denemiş olursun. Çoğu zaman en iyi firmaların bize sunmuş olduğu bu bonuslar sayesinde para kazanma ihtimalimiz daha yüksek oluyor. Sıfırdan İddaa oynamaya başlayan bir kişinin deneme bonusu sayesinde daha çok şansa sahip olduğu tecrübelerimiz ile kanıtlanmıştır. Sizde bu fırsatlardan yararlanmak için geç kalmayarak hemen bir firmanın üyelik sayfasını inceleyin ve bonuslar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olun.

En iyi Kaçak İddaa Siteleri
Dünya genelinde en çok tercih edilen kaçak iddaa siteleri sayesinde daha fazla gelir elde etmek mümkün oluyor. Bu bahis firmalarının en avantajlı yanı ise doğru kampanyalar ve yüksek kazançlar. Her hangi bir bahis sitesine üye olduğumuzda bizlere bedava bonus veriyor ve deneme kuponu yapmamıza fırsat tanıyor. Durum böyle olunca en iyi bahis şirketleri ile ister istemez tanışıyoruz. Yakın zamanda güvenilir bir firma ile tanışarak bahis alışkanlıklarınızı sağlam bir temel üzerinden ilerletmek istiyor iseniz, tek yapmanız gereken canlı bahis listesine göz atmanızdır. Sizde kaçak bahis siteleri listesini detaylı bir şekilde incelemek istiyor iseniz takipte kalınız. Her zaman en kaliteli canlı bahis siteleri sizler için burada yer alır. Kesintisiz ve çevrimsiz bonus kampanyalarını kaçırmayın ve hemen sizde bahis sitesi listesini inceleyerek anında kazanmaya başlayın. Sizler için sunulan en çok avantajlı bonus kampanyaları ve fırsatları için acele edin ve kaçak bahis oynamaya anında başlayın. Her zaman kesintisiz ve en güvenilir firmalar sizler için listeleniyor. Sizde hemen İddaa siteleri hakkında detaylı bilgilere sahip olarak kupon yapmaya başlayın. Kesintisiz ve en iyi illegal bahis imkanından kolaylıkla yararlanarak yüksek oranlar ile İddaa oynamanın keyfini çıkartın.

En iyi Canlı Bahis ve Casino Siteleri Listesi
Güvenilir Özel Canlı Bahis Seçenekleri
Günümüzde her insanın canlı bahis oynayarak para kazanmak istemesi oldukça doğaldır. Yurt dışı lisanslı firmalar üzerinden kolaylıkla oynayabilmekte ve kazanma şansını elde etmekteyiz. Güvenilir bahis firmaları bizlere en yüksek oranlar ile daima en iyi kazançları sağlamaktadır. Sizin için seçtiğimiz bu Canlı İddaa siteleri arasından beğendiğiniz her hangi birisine üyeliğinizi gerçekleştirerek sizlerde kazanma şansınızı katlayabilir, alacağınız bonuslar ile daha fazla kupon yapabilirsiniz. Kazanmak için devamlı bir fırsat sunan bu sitelerde sizde şansınızı en iyi şekilde değerlendirmeye başlayın. Güvenilir ve en çok tercih edilen online bahis sitelerinde yerinizi şimdiden alarak hem oynayın, hemde eğlenmenin tadını çıkartın. Sizin için en iyiler listelenerek detaylı bir şekilde araştırılıyor ve sizlere sunuluyor. Tek yapmanız gereken tercihinizi yapmak ve kolay yoldan üyeliğinizi gerçekleştirmek. Yakın zamanda çıkan yasa ile birlikte Spor Toto Teşkilatı bahis oranlarında yükseltme yapacağı bilgisini paylaştı. Bunun yanı sıra Türkiye üzerinde yasa dışı olarak belirtilen siteler ise BTK tarafından kapatılmaktadır. Sitemiz ise sadece yurt dışında hizmet veren Türkler için kurulmuş olan faydalı bilgiler sunarak hizmet vermektedir.

Kazandıran En iyi Casino Siteleri Analizleri
İnternet ortamında online olarak para kazanmak için en iyi seçenekler arasında casino oyunları gelmektedir. Bu seçenek sayesinde Dilediğimiz zaman süre sınırı olmadan oynama şansına sahip olabiliriz. Kazançlarımız anlık olarak üye panelimize yansır ve dilediğimiz zaman çekim talebinde bulunabiliriz. Kazanmanız için size lazım olan en iyi tüyolar ve bilgilere ise sitemizin haber kısmından ulaşabilirsiniz. Casino oyunları arasından Rulet, Slot ve daha bir çok özelliğe ücretsiz olarak ulaşarak sizde hem eğlenebilir, hemde kazanabilirsiniz. Kazançlı ve bir çok online casino oyunlarının yanı sıra sizlere sunulan fırsatlardan yararlanma şansına sahip olabilirsiniz. Dünyanın en popüler casino seçenekleri arasından her hangi birisine istediğiniz an başlayarak keyif alarak kazanmanın tadını çıkartın. Sizin için en iyiler ve daima kazandıran seçenekleri bularak kazanma şansınızı bir kat daha üst seviyeye çıkartabilirsiniz. Her zaman doğru kararlar vererek şansımızı biraz daha arttırıyor ve yeni bir hedef belirlediğinizde casinolar bizlere uygun görünüyor. Bu yüzden yapmamız gereken güvenilir firmaların yer aldığı listeyi inceleyerek hem eğlenmek hemde para kazanmak.

İllegal Bahis Tecrübeleri ve Analizler
Her zaman yeni bir kazanç sağlamak bizim için bulunmaz fırsatlar arasında gelir. Başarılı bir oyuncu olmak ve devamlı kazanmak için bazı önlemler almamız gerekir. Bu önlemlerin başında ise bize en yüksek oranlar ile bahis imkanı sunan illegal sitelerin doğru analizi gerekmektedir. Kazanmak için yeni bir fırsat arayışı içine girdiğimizde bizim için en değerli ve en çok kazanç getirecek firmalara üye olarak başlangıç yapabiliriz. Ülkemizde lisans sahibi olmayan ve yurt dışı lisanslı bahis şirketlerinin tamamına illegal adı verilmektedir. Bu yüzden üye olduğumuz firmanın güvenilirliğini analiz etmeden başlangıç yapmak sizlere her zaman risk oluşturacaktır. Doğru bilgiler sunduğumuz ve en çok kazandıran bonus seçeneklerine sahip firmaların tamamına sitemizin bahis firmaları listeleme alanından ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz gibi üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra hem bedava bonus alacak, hemde kaybetseniz bile yeni bir kupon yapmak için şans elde edebileceksiniz. Kazanmak için yeni bir deneyim elde etmek isteyen bahis oyuncuları arasında iseniz hemen sizin için önerilen firmaları incelemeye başlamanızda fayda var.

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję
0.030

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję