Strona głównaPsyKotyInne zwierzętaW domachRegulaminKontaktBIPLogowanie

Aktualności

Szanowni Państwo,

 

w serwisie internetowym Związku Miast Polskich aktywna jest ankieta skierowana do mieszkańców Włocławka, a dotycząca jakości obsługi w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych. 

Będziemy wdzięczni za wypełnienie. Z góry dziękujemy. Ankieta jest aktywna do 31 maja włącznie.

 

http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/14993/co-udalo-nam-sie-zrobic-do-tej-pory-ankieta-dla-mieszkancow

 

UWAGA !!!

OD DNIA 1.06.2020 ROKU SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT PRZYWRACA FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI DLA INTERESANTÓW

WEJŚCIE NA TEREN SCHRONISKA Z ZACHOWANIEM ZASAD I WYTYCZNYCH MINISTRA ZDROWIA W POLSCE

(np.  MASECZKI, RĘKAWICZKI, PŁYN DO DEZYNFEKCJI)

 

UWAGA !!!

mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności , Schronisko dla Zwierząt we Włocławku od dnia 12.03.2020 roku do odwołania będzie dla Państwa

nieczynne.

W sprawach odbioru Swoich zwierząt i adopcji należy kontaktować się telefonicznie pod numerami telefonów:

54-233-20-21 ( od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

530-779-523 adopcyjny ( od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00)

534-185-616 nr interwencyjny ( 7 dni w tygodniu/24 h)

 

 

UWAGA !!!

OD DNIA 18.02.2019 ROKU ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW DO SCHRONISKA 

ADOPCYJNY - 530-779-523

INTERWENCYJNY - 534-185-616

 

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 22.04.2020

 

UCHWAŁA NR XXI/42/2020 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815 i poz. 1571) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123 i poz. 2245)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2020, zwany dalej Programem.


§ 2. 1. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:

1) Gmina Miasto Włocławek:

a) Urząd Miasta Włocławek – w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu, poprzez właściwy merytorycznie Wydział Urzędu Miasta Włocławek, w zakresie dotyczącym zadań wymienionych w § 3-10,

b) miejskie jednostki organizacyjne:
- Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ul. Przemysłowa 16 – w zakresie zadań wymienionych w § 3-10,
- Straż Miejska we Włocławku – w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, przy współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt, w zakresie zadań wymienionych w § 5 ust. 3,
2) organizacje społeczne: stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez współpracę z jednostkami wymienionymi w ust. 1, w zakresie zadań wymienionych w § 4 oraz § 7,
2. Jednostki wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 współpracują w zakresie realizowanych zadań z Powiatowym Lekarzem Weterynarii we Włocławku i Kujawsko-Pomorską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną.

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez istniejące Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ul. Przemysłowa 16.

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana jest przez Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, we współpracy z organizacjami społecznymi wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt. 2, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez:

1) prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów,
2) koordynowanie akcji dokarmiania kotów oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania,
3) Koordynowanie akcji zapewnienia całorocznego schronienia dla wolno żyjących kotów poprzez instalowanie budek w miejscu ich bytowania,
4) wspieranie organizacji społecznych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 2 w zapewnieniu kotom wolno żyjącym miejsca schronienia.

§ 5. 1 Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Włocławek odbywa się na zasadzie stałych interwencji i wykonywane jest przez Schronisko dla Zwierząt we Włocławku.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.
3. Straż Miejska we Włocławku, po przyjęciu zgłoszenia , sprawdzeniu jego zasadności, a także spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 2, informuje Schronisko dla Zwierząt we Włocławku o konieczności odłowienia zwierzęcia.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do schroniska będą prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania i transportu zwierząt.
5. Środki transportu do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
6. Po wyłapaniu zwierzęta domowe umieszczane będą niezwłocznie w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w § 9.

§ 6. 1. Gmina Miasto Włocławek realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt aktualnie przebywających i przyjętych do Schroniska dla Zwierząt we Włocławku.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta:
1) w okresie 14 dni od ich umieszczenia w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,
2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) Schronisko dla Zwierząt we Włocławku na stronach internetowych Schroniska,
2) współdziałanie z organizacjami wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt. 2 w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt,
3) promowanie adopcji przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, portali społecznościowych, organizacje imprez publicznych oraz edukację mieszkańców.

§ 8. 1 Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
2. Usypiane zwierzę musi być traktowane w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.

§ 9. Miejsca w celu opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi zapewnione zostaną przez gospodarstwo rolne przy ul. Ruda 51 we Włocławku.


§ 10. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
2. Schronisko dla Zwierząt we Włocławku zapewnia przewiezienie zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do Schroniska.

§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Miasto Włocławek.
2. Na realizacje zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przeznacza się w budżecie miasta na rok 2020 kwotę 1.065.012,00 zł.
3. Wskazuje się następujący sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 2:
1) opiekę nad zwierzętami w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku, obejmująca czynności wymienione w § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10 - 1.049. 012,00 zł
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami:
a) dokarmianie - 5.000,00 zł
b) sterylizacja albo kastracja - 10.000,00 zł
3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich - 1.000,00 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

 

Co potrzebne jest w Schronisku dla Zwierząt ?

Czasami zastanawiają się Państwo czego mogą potrzebować zwierzęta w schronisku. Jeżeli chcielibyście wspomóc naszych podopiecznych karmą, to mamy listę artykułów, których najbardziej mam brakuje. Oto ona:

 

KARMY DLA ZWIERZĄT:

DLA KOCIĄT :

- Purina Cat Chow Kitten,

- puszki dla kociąt,

- Brit Care z kurczakiem,

- Tropicat Kitten z kurczakiem i łososiem

 

DLA KOTÓW DOROSŁYCH

- Purina Cat Chow z łososiem

- Purina Cat Chow Sensitive

- Tropicat Adult z kurczakiem i łososiem

- Brit Premium z jagnięciną i łososiem

- różne puszki dla kotów dorosłych

 

DLA SZCZENIĄT

- Tropidog Premium z indykiem i ryżem

- Purina Dog Chow Puppy z jagnięciną lub indykiem

- Brit Care z jagnięciną lub łososiem

- puszki dla szczeniąt

 

DLA PSÓW DOROSŁYCH

- Tropidog Premium Adult z jagnięciną 

- Purina Dog Chow Adult z jagnięciną

- Opti Life Adult z jagnięciną lub łososiem

- Brit Premium Sensitive z jagnięciną

- puszki dla psów dorosłych

 

INNE ARTYKUŁY:

- środki czystości, szczególnie z chlorem,

- ręczniki, koce, które mogą służyć za posłanka naszym podopiecznym

 

Jeżeli mają Państwo ochotę wspomóc nas będziemy bardzo wdzięczni. Pomoże to nam lepiej zajmować się naszymi zwierzakami.

 

PRZEKAŻCIE 1% PODATKU NA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

W tym roku również można wspomóc Schronisko przekazując 1 % procent podatku przez Fundację Humanitarną we Włocławku

KRS 0000019217 w rubryce cel szczegółowy należy wpisać Schronisko dla Zwierząt we Włocławku

Wszystkich przekazującym serdecznie dziękujemy

 

Podziękowanie

Wszystkim Ludziom Dobrego Serca którzy wsparli nas poprzez Fundację Humanitarną we Włocławku w 2017 roku odpisem 1 % serdecznie dziękujemy. Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni mówią głośno.  

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Propozycja rozbudowy Schroniska dla zwierząt we Włocławku - Podziękowanie

Dyrekcja i pracownicy Schroniska we Włocławku

Składają serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zagłosowali w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na nasze Schronisko.


Każdy Państwa głos jest wyrazem prawdziwej, szczerej troski o los bezdomnych zwierząt.


Z poważaniem :

Dyrektor Schroniska Dla Zwierząt we Włocławku

Monika Siedlecka

 

Dodaj własną reklamę na stronie schroniska dla zwierząt we Włocławku

Dodaj własną reklamę wraz z banerem reklamowym, odnośnikiem do Twojej strony internetowej. Reklama może być w formie baneru graficznego z linkiem do strony, lub jako tło strony, dla ustalonych lub każdych podstron. Codziennie odwiedza nas ponad 150 unikalnych gości. Wszystkim zainteresowanym podajemy adres mailowy do kontaktu z firmą, która zajmuje się prowadzeniem strony internetowej studio@emotyw.pl lub na stronie internetowej Emotyw Studio.


 

Teraz oglądane zwierzętaautor:dyrektor(1626 pkt)

utworzony: 134 dni temu

liczba odwiedzin: 489

autor:dyrektor(1626 pkt)

utworzony: 492 dni temu

liczba odwiedzin: 516

autor:dyrektor(1626 pkt)

utworzony: 113 dni temu

liczba odwiedzin: 406

autor:dyrektor(1626 pkt)

utworzony: 470 dni temu

liczba odwiedzin: 412

autor:dyrektor(1626 pkt)

utworzony: 627 dni temu

liczba odwiedzin: 416

autor:dyrektor(1626 pkt)

utworzony: 372 dni temu

liczba odwiedzin: 415

autor:dyrektor(1626 pkt)

utworzony: 1 dni temu

liczba odwiedzin: 18

autor:dyrektor(1626 pkt)

utworzony: 945 dni temu

liczba odwiedzin: 1068

autor:dyrektor(1626 pkt)

utworzony: 310 dni temu

liczba odwiedzin: 538

autor:dyrektor(1626 pkt)

utworzony: 1 dni temu

liczba odwiedzin: 19

autor:dyrektor(1626 pkt)

utworzony: 254 dni temu

liczba odwiedzin: 195

autor:dyrektor(1626 pkt)

utworzony: 582 dni temu

liczba odwiedzin: 398

Polub nas na facebooku - dziękujemyNajnowsze komentarze0 (0)

Александр378
2 dni temu

do artykułu: 10235/349/17-Cezar

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ - СТЕНДЫ, ОСНАСТКУ, КАЛИБРЫ, БЫСТРО - Звоните СЕЙЧАС!

Предлагаем развитие вашего производства

Наша специфика работы это автоматизация трудоемких технологических процессов, уменьшая участие человека в механизированных циклах работы производственного цикла.

1. Изготавливаем станки - специализированное оборудование,
2. Стенды производим под любую задачу сборки, сварки, гибки, рубки и др с Poka-yoke,
3. Проектируем и изготавливаем Калибры для контроля и проверок агрегатов, а так же сборки узлов с Poka-yoke,
4. Оснастка под специфику станка любой направленности с Poka-yoke,
5. Выполняем серийный выпуск деталей, различного назначения.

Выполняем полный комплекс работ от анализа тех. процесса производства до изготовления оборудования и последующего обучения исполнителя на линии.
Выполняем разработки автоматических сварочных станков, стендов для испытаний и контроля различных характеристик. Изготавливаем Трубогибы с ЧПУ, установки по вальцовке и орбитальной резке топливных трубок и любых ПВХ трубок различного назначения в т.ч. и формовки на производственных линиях.

Готовы организовать логистику готовой, агрегатной или собранной продукции от Вашего имени.

РФ, г. Тольятти тел./ факс 8(8482) 635-111, 635-411,
Mobil / Viber / WhatsApp / Telegram... 8 (927) 892 26 72
АвтоДиогрик Корпорация - www.AutoDiogrik.ru

Звоните сразу - не откладывайте свои вопросы мы подскажем оптимальные решения и организуем сотрудничество.
Толерантны к инжиниринговой деятельности.

Звоните сегодня и получите Бесплатную консультацию и лучшие варианты развития и оптимизации Вашего производства.

0 (0)

xnetinfo
3 dni temu

do artykułu: 10235/349/17-Cezar

X-Net - анонимная P2P социальная сеть на базе tor,
с открытым исходным кодом.

Клиент сети содержит месенджер, форумы, чаты, файлобмен,
бэкапы, финансы, вебсервер, api и другие сервисы.

X-Net предлагает реально анонимное и шифрованное общение.
Все ваши данные хранятся в базе клиента hsqldb,
которая поддерживает шифрование данных.
Сообщения шифруются e2e средствами тора.

Поскольку проект некоммерческий, реализуется анонимной группой
энтузиастов на собственные средства, и предназначен для
независимого конструктивного обсуждения политических тем,
обсуждение которых невозможно ни в каком неанонимном сми -
мы не имеем возможности привлечь инвесторов для обеспечения
продвижения, и никакие средства массовой информации
не принимают наши анонсы.

Поэтому мы вынуждены использовать массовую рассылку,
чтобы сообщить о существовании этого проекта.

Еще есть время собраться и решить что делать,
пока нас всех окончательно не закрыли по клеткам,
"в целях предотвращения и для нашей же безопасности".

Клиента сети можно скачать отсюда: xnet.info,
или, лучше, по тор адресам: xnetinfo2ug7eno7.onion
xnetinfo47trbbbg.onion xnetinfo7zanu44i.onion

Там же инструкции по установке, описание работы сети,
и новостная лента.

Благодарим за внимание.
Будьте здоровы!

0 (0)

WilliamNOMMA
10 dni temu

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję
0.017

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję