Strona głównaPsyKotyInne zwierzętaW domachRegulaminKontaktBIPLogowanie

Aktualności

UWAGA !!!

OD DNIA 18.02.2019 ROKU ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW DO SCHRONISKA 

ADOPCYJNY - 530-779-523

INTERWENCYJNY - 534-185-616

DYREKTOR - SŁUŻBOWY - 535-041-368

 

 

Co potrzebne jest w Schronisku dla Zwierząt ?

Czasami zastanawiają się Państwo czego mogą potrzebować zwierzęta w schronisku. Jeżeli chcielibyście wspomóc naszych podopiecznych karmą, to mamy listę artykułów, których najbardziej mam brakuje. Oto ona:

 

KARMY DLA ZWIERZĄT:

DLA KOCIĄT :

- Purina Cat Chow Kitten,

- puszki dla kociąt,

- Brit Care z kurczakiem,

- Tropicat Kitten z kurczakiem i łososiem

 

DLA KOTÓW DOROSŁYCH

- Purina Cat Chow z łososiem

- Purina Cat Chow Sensitive

- Tropicat Adult z kurczakiem i łososiem

- Brit Premium z jagnięciną i łososiem

- różne puszki dla kotów dorosłych

 

DLA SZCZENIĄT

- Tropidog Premium z indykiem i ryżem

- Purina Dog Chow Puppy z jagnięciną lub indykiem

- Brit Care z jagnięciną lub łososiem

- puszki dla szczeniąt

 

DLA PSÓW DOROSŁYCH

- Tropidog Premium Adult z jagnięciną 

- Purina Dog Chow Adult z jagnięciną

- Opti Life Adult z jagnięciną lub łososiem

- Brit Premium Sensitive z jagnięciną

- puszki dla psów dorosłych

 

INNE ARTYKUŁY:

- środki czystości, szczególnie z chlorem,

- ręczniki, koce, które mogą służyć za posłanka naszym podopiecznym

 

Jeżeli mają Państwo ochotę wspomóc nas będziemy bardzo wdzięczni. Pomoże to nam lepiej zajmować się naszymi zwierzakami.

 

PRZEKAŻCIE 1% PODATKU NA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

W tym roku również można wspomóc Schronisko przekazując 1 % procent podatku przez Fundację Humanitarną we Włocławku

KRS 0000019217 w rubryce cel szczegółowy należy wpisać Schronisko dla Zwierząt we Włocławku

Wszystkich przekazującym serdecznie dziękujemy

 

Podziękowanie

Wszystkim Ludziom Dobrego Serca którzy wsparli nas poprzez Fundację Humanitarną we Włocławku w 2017 roku odpisem 1 % serdecznie dziękujemy. Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni mówią głośno.  

 

    UCHWALA NR XL / 17 / 2018 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

                                      z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2018


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz..u. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz U. z 2017r. poz. 1840)


                                       uchwala się, co następuje:


§ 1  Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2018 , zwany dalej programem.

§ 2  1. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:

          1) Gmina Miasto Włocławek:
            a) Urząd Miasta Włocławek - w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu, poprzez wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Włocławek, w zakresie dotyczącym zadań wymienionych w § 3 - 10,
            b) miejskie jednostki organizacyjne:


- schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ur. Przemysłowa 16 - w zakresie zadań wymienionych w g 3 - 10,


- Straż Miejska we Włocławku - w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, przy współpracy ze Schroniskiem dla zwierząt, w. zakresie zadań wymienionych w § 5 ust. 3;


        2) organizacje społeczne w tym: stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez współpracę z jednostkami wymienionymi w ust, 1, w zakresie zadań wymienionych w § 4 oraz § 7.

2  Jednostki wymienione § 2 ust. 1  pkt 1 i 2 współpracują w zakresie realizowanych zadań z Powiatowym Lekarzem Weterynarii we Włocławku i Kujawsko- pomorską Izbą Lekarko - Weterynaryjną


§ 3 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

                       Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Włocławek miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez istniejące Schronisko dla                           Zwierząt we Włocławku, przy ul. Przemysłowej 16.


§ 4 Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 

opieka nad wolno żyiącymi kotami z terenu miasta Włocławek realizowana jest przez schronisko dla Zwierząt we współpracy z organizacjami społecznymi wymienionymi § 2 ust. 1  pkt 2, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt , poprzez:


    1) prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów,
    2) koordynowanie akcji dokarmiania kotów oraz 'zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania, szczególnie w okresie zimowym; 
    3) wspieranie organizacji społecznych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 w zapewnieniu kotom wolno żyjącym miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.


§ 5 Odławianie bezdomnych zwierząt.

      1. Na terenie miasta Włocławek wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadzie stałych interwencji i wykonywane jest przez Schronisko dla Zwierzat we Włocławku,
      2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.
      3. Straż Miejska we Włocławku, po przyjęciu zgłoszenia, sprawdzeniu jego zasadności, a także spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 2, informuje Schronisko dla Zwierząt we Włocławku o konieczności odłowienia zwierzęcia.
     4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do schroniska będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania i transportu zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt
     5. Środki transportu do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
     6. Po wyłapaniu zwierzęta domowe umieszczane będą niezwłocznie w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
     7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w §9.


§ 6 Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku

      1 . Gmina Miasto Włocławek realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt dla aktualnie przebywających i przyjętych do Schroniska.
      2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii
      3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta :
             1) w okresie 14 dni od ich umieszczenia w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
             2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.


§ 7 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:


     1) Schronisko dla Zwierząt we Włocławku na stronach internetowych Schroniska;
     2) współdziałanie z organizacjami wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt 2 w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt;
     3) promowanie adopcji przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, portali społecznościowych, organizację imprez publicznych oraz edukację mieszkańców.


§ 8 Usypianie ślepych miotów

      1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku, 
      2. Usypiane zwierzę musi być traktowane w sposób humanitarny,


§ 9 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu miasta Włocławek zapewni gospodarstwo rolne we Włocławku przy ul. Ruda 51.


§ 10 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

 

       1. całodobową opiekę weterynaryjną na terenie miasta Włocławek zapewnia lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku
       2. Schronisko dla Zwierząt we Włocławku zapewnia przewiezienie zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do Schroniska,


§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Miasto Włocławek.

       2. Na realizację zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności przeznacza się w budżecie miasta na rok 2018 kwotę 926.243,00 zł. .
       3. Wskazuje się następujący sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 2:
 

           1) opieką nad zwierzętami w schronisku dla Zwierząt we Włocławku, obejmująca czynności  wymienione w § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10     -       912.243,00 zł
           2) opieka nad wolno żyjącymi kotami,
               - dokarmianie                                                                                                                                                                                           -         4.000,00 zł
               - sterylizacja albo kastracja                                                                                                                                                                      -         9.000,00 zł
           3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich                                                                                                                                    -         1.000,00 zł


§ 12 Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta Włocławek.


§ 13. 1. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

        2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Propozycja rozbudowy Schroniska dla zwierząt we Włocławku - Podziękowanie

Dyrekcja i pracownicy Schroniska we Włocławku

Składają serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zagłosowali w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na nasze Schronisko.


Każdy Państwa głos jest wyrazem prawdziwej, szczerej troski o los bezdomnych zwierząt.


Z poważaniem :

Dyrektor Schroniska Dla Zwierząt we Włocławku

Monika Siedlecka

 

Dodaj własną reklamę na stronie schroniska dla zwierząt we Włocławku

Dodaj własną reklamę wraz z banerem reklamowym, odnośnikiem do Twojej strony internetowej. Reklama może być w formie baneru graficznego z linkiem do strony, lub jako tło strony, dla ustalonych lub każdych podstron. Codziennie odwiedza nas ponad 150 unikalnych gości. Wszystkim zainteresowanym podajemy adres mailowy do kontaktu z firmą, która zajmuje się prowadzeniem strony internetowej studio@emotyw.pl lub na stronie internetowej Emotyw Studio.


 

Teraz oglądane zwierzętaautor:dyrektor(915 pkt)

utworzony: 512 dni temu

liczba odwiedzin: 686

autor:dyrektor(915 pkt)

utworzony: 145 dni temu

liczba odwiedzin: 212

autor:dyrektor(915 pkt)

utworzony: 141 dni temu

liczba odwiedzin: 306

autor:dyrektor(915 pkt)

utworzony: 126 dni temu

liczba odwiedzin: 376

autor:dyrektor(915 pkt)

utworzony: 390 dni temu

liczba odwiedzin: 1255

autor:dyrektor(915 pkt)

utworzony: 264 dni temu

liczba odwiedzin: 767

autor:dyrektor(915 pkt)

utworzony: 343 dni temu

liczba odwiedzin: 773

autor:dyrektor(915 pkt)

utworzony: 240 dni temu

liczba odwiedzin: 276

autor:dyrektor(915 pkt)

utworzony: 236 dni temu

liczba odwiedzin: 354

autor:dyrektor(915 pkt)

utworzony: 404 dni temu

liczba odwiedzin: 3782

autor:dyrektor(915 pkt)

utworzony: 345 dni temu

liczba odwiedzin: 370

autor:dyrektor(915 pkt)

utworzony: 515 dni temu

liczba odwiedzin: 26216

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję
0.032

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję