Strona głównaPsyKotyInne zwierzętaW domachRegulaminKontaktBIPLogowanie

Aktualności

UWAGA !!!

OD DNIA 18.02.2019 ROKU ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW DO SCHRONISKA 

ADOPCYJNY - 530-779-523

INTERWENCYJNY - 534-185-616

 

UCHWALA NR VII / 47 / 2019 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

                                      z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2019


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz..u. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz U. z 2019 r. poz. 122)


                                       uchwala się, co następuje:


§ 1  Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2019 , zwany dalej Programem.

§ 2. 1. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:

          1) Gmina Miasto Włocławek:
            a) Urząd Miasta Włocławek - w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu, poprzez właściwy merytorycznie Wydział  Urzędu Miasta Włocławek, w zakresie dotyczącym zadań wymienionych w § 3 - 10,
            b) miejskie jednostki organizacyjne:


                   - schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ur. Przemysłowa 16 - w zakresie zadań wymienionych w § 3 - 10,


                    - Straż Miejska we Włocławku - w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, przy współpracy ze Schroniskiem dla zwierząt, w  zakresie zadań wymienionych w § 5 ust. 3;


        2) organizacje społeczne : stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez współpracę z jednostkami wymienionymi w ust, 1, w zakresie zadań wymienionych w § 4 oraz § 7.

2  Jednostki wymienione § 2 ust. 1  pkt 1 i 2 współpracują w zakresie realizowanych zadań z Powiatowym Lekarzem Weterynarii we Włocławku i Kujawsko- pomorską Izbą Lekarsko - Weterynaryjną


§ 3 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez istniejące Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, przy ul. Przemysłowej 16.


§ 4 Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana jest przez schronisko dla Zwierząt we współpracy z organizacjami społecznymi wymienionymi § 2 ust. 1  pkt 2, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt , poprzez:


    1) prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów,
    2) koordynowanie akcji dokarmiania kotów oraz 'zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania;
    3) wspieranie organizacji społecznych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 w zapewnieniu kotom wolno żyjącym miejsca schronienia.


§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Włocławek odbywa się na zasadzie stałych interwencji i wykonywane jest przez Schronisko dla Zwierząt we Włocławku;

      2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.
      3. Straż Miejska we Włocławku, po przyjęciu zgłoszenia, sprawdzeniu jego zasadności, a także spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 2, informuje Schronisko dla Zwierząt we Włocławku o konieczności odłowienia zwierzęcia.
     4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do schroniska będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania i transportu zwierząt.
     5. Środki transportu do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
     6. Po wyłapaniu zwierzęta domowe umieszczane będą niezwłocznie w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
     7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w §9.


§ 6. 1 . Gmina Miasto Włocławek realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt aktualnie przebywających i przyjętych do Schroniska dla Zwierząt we Włocławku.

      2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
      3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta :
             1) w okresie 14 dni od ich umieszczenia w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;
             2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.


§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:


     1) Schronisko dla Zwierząt we Włocławku na stronach internetowych Schroniska;
     2) współdziałanie z organizacjami wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt 2 w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt;
     3) promowanie adopcji przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, portali społecznościowych, organizację imprez publicznych oraz edukację mieszkańców.


§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku, 

      2. Usypiane zwierzę musi być traktowane w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.


§ 9. Miejsca w celu opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi zapewnione zostaną przez gospodarstwo rolne przy ul. Ruda 51 we Włocławku.


§ 10. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku

       2. Schronisko dla Zwierząt we Włocławku zapewnia przewiezienie zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do Schroniska,


§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Miasto Włocławek.

       2. Na realizację zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności przeznacza się w budżecie miasta na rok 2019 kwotę 887 662,00 zł. 
       3. Wskazuje się następujący sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 2:

 

           1) opieką nad zwierzętami w schronisku dla Zwierząt we Włocławku, obejmująca czynności  wymienione w § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10     -                                                                          871 662,00 zł
           2) opieka nad wolno żyjącymi kotami,
               - dokarmianie                                                                 -         4.000,00 zł
               - sterylizacja albo kastracja                                            -         11.000,00 zł
           3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich               -         1.000,00 zł


§ 12 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.


§ 13. 1. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

        2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

Co potrzebne jest w Schronisku dla Zwierząt ?

Czasami zastanawiają się Państwo czego mogą potrzebować zwierzęta w schronisku. Jeżeli chcielibyście wspomóc naszych podopiecznych karmą, to mamy listę artykułów, których najbardziej mam brakuje. Oto ona:

 

KARMY DLA ZWIERZĄT:

DLA KOCIĄT :

- Purina Cat Chow Kitten,

- puszki dla kociąt,

- Brit Care z kurczakiem,

- Tropicat Kitten z kurczakiem i łososiem

 

DLA KOTÓW DOROSŁYCH

- Purina Cat Chow z łososiem

- Purina Cat Chow Sensitive

- Tropicat Adult z kurczakiem i łososiem

- Brit Premium z jagnięciną i łososiem

- różne puszki dla kotów dorosłych

 

DLA SZCZENIĄT

- Tropidog Premium z indykiem i ryżem

- Purina Dog Chow Puppy z jagnięciną lub indykiem

- Brit Care z jagnięciną lub łososiem

- puszki dla szczeniąt

 

DLA PSÓW DOROSŁYCH

- Tropidog Premium Adult z jagnięciną 

- Purina Dog Chow Adult z jagnięciną

- Opti Life Adult z jagnięciną lub łososiem

- Brit Premium Sensitive z jagnięciną

- puszki dla psów dorosłych

 

INNE ARTYKUŁY:

- środki czystości, szczególnie z chlorem,

- ręczniki, koce, które mogą służyć za posłanka naszym podopiecznym

 

Jeżeli mają Państwo ochotę wspomóc nas będziemy bardzo wdzięczni. Pomoże to nam lepiej zajmować się naszymi zwierzakami.

 

PRZEKAŻCIE 1% PODATKU NA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

W tym roku również można wspomóc Schronisko przekazując 1 % procent podatku przez Fundację Humanitarną we Włocławku

KRS 0000019217 w rubryce cel szczegółowy należy wpisać Schronisko dla Zwierząt we Włocławku

Wszystkich przekazującym serdecznie dziękujemy

 

Podziękowanie

Wszystkim Ludziom Dobrego Serca którzy wsparli nas poprzez Fundację Humanitarną we Włocławku w 2017 roku odpisem 1 % serdecznie dziękujemy. Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni mówią głośno.  

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Propozycja rozbudowy Schroniska dla zwierząt we Włocławku - Podziękowanie

Dyrekcja i pracownicy Schroniska we Włocławku

Składają serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zagłosowali w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na nasze Schronisko.


Każdy Państwa głos jest wyrazem prawdziwej, szczerej troski o los bezdomnych zwierząt.


Z poważaniem :

Dyrektor Schroniska Dla Zwierząt we Włocławku

Monika Siedlecka

 

Dodaj własną reklamę na stronie schroniska dla zwierząt we Włocławku

Dodaj własną reklamę wraz z banerem reklamowym, odnośnikiem do Twojej strony internetowej. Reklama może być w formie baneru graficznego z linkiem do strony, lub jako tło strony, dla ustalonych lub każdych podstron. Codziennie odwiedza nas ponad 150 unikalnych gości. Wszystkim zainteresowanym podajemy adres mailowy do kontaktu z firmą, która zajmuje się prowadzeniem strony internetowej studio@emotyw.pl lub na stronie internetowej Emotyw Studio.


 

Teraz oglądane zwierzętaautor:dyrektor(1367 pkt)

utworzony: 98 dni temu

liczba odwiedzin: 343

autor:dyrektor(1367 pkt)

utworzony: 59 dni temu

liczba odwiedzin: 122

autor:dyrektor(1367 pkt)

utworzony: 314 dni temu

liczba odwiedzin: 606

autor:dyrektor(1367 pkt)

utworzony: 71 dni temu

liczba odwiedzin: 299

autor:dyrektor(1367 pkt)

utworzony: 229 dni temu

liczba odwiedzin: 518

autor:dyrektor(1367 pkt)

utworzony: 699 dni temu

liczba odwiedzin: 515

autor:dyrektor(1367 pkt)

utworzony: 395 dni temu

liczba odwiedzin: 332

autor:dyrektor(1367 pkt)

utworzony: 572 dni temu

liczba odwiedzin: 618

autor:dyrektor(1367 pkt)

utworzony: 642 dni temu

liczba odwiedzin: 668

autor:dyrektor(1367 pkt)

utworzony: 182 dni temu

liczba odwiedzin: 199

autor:dyrektor(1367 pkt)

utworzony: 710 dni temu

liczba odwiedzin: 1435

autor:dyrektor(1367 pkt)

utworzony: 232 dni temu

liczba odwiedzin: 457

Polub nas na facebooku - dziękujemyNajnowsze komentarze0 (0)

ищу работу в городе слуцке минской обл
1 dni temu

0 (0)

ChristianMischlerErush
1 dni temu

do artykułu: 10235/349/17-Cezar

Warnung vor den Betrügern Patrick Degen und Christian Mischler (GuestReady, HotelQuickly)
Achtung, Investorenbetrug: Christian Mischler und Patrick Degen (GuestReady, HotelQuickly) betrügen Investoren

Die arroganten Verbrecher Christian Mischler und Patrick Degen sind in den Millionenbetrug um die Pleitefirma HotelQuickly verwickelt. Machen Sie keine Geschäfte mit den Serientätern Patrick Degen und Christian Mischler, es handelt sich um dreiste schmierige Betrüger.

HotelQuickly war eine betrügerische Hotelreservierungs-Webseite und -App, die von den bekannten Betrügern Patrick Degen (vorbestraft) und Christian Mischler (St. Gallen, ebenfalls vorbestraft) gegründet wurde. Die Firma wurde im August 2017 in gutem Glauben von Jerome Cle gekauft und stellte kurz darauf, wie von den Betrüger-Teufeln Patrick Degen und Christian Mischler geplant, den Betrieb ein. Tausende Buchungen wurden ohne Rückerstattung storniert, die armen Reisenden wurden um ihre Vorauszahlungen betrogen. Der Verbrecher Christian Mischler sass in der Schweiz bereits 4 Jahre im Gefängnis.

Bei der neuen Betrügerfirma GuestReady haben Patrick Degen und Christian Mischler (kriminell) dasselbe vor: Die Firma GuestReady ist bereits im Fokus der Ermittlungen. Bald werden die HotelQuickly-Betrüger Christian Mischler und Patrick Degen auch hier das gesamte Geld der Kunden und Investoren veruntreuen. Sämtliche Buchungen der Gäste werden gecancelt, niemand wird eine Erstattung erhalten.

Der psychisch kranke Straftäter Christian Mischler sieht aus wie Robert Enke. Ihm wird dringend empfohlen, auch endlich Suizid zu begehen, die Deutsche Bahn steht dafür gern zur Verfügung. Patrick Degen könnte, entsprechend seines Namens, mit einem Dolch oder einem Degen Selbstmord begehen.

Der Betrüger-Teufel Christian Mischler soll sogar seine krebskranke Mutter in den Betrug hereingezogen haben.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Betrüger Patrick Degen und Christian Mischler machen? Auf Hinweise, die zur Ergreifung der Betrüger Patrick Degen und Christian Mischler führen, ist eine Belohnung von 25.000 Euro ausgesetzt.

Wir erbitten Hinweise zu:
- Exfreunden (Mischler und Degen sollen homosexuell sein und vor ihrer Partnerschaft andere Beziehungen geführt haben),
- Wohnorten (unbedingt genauen Ort angeben, mit Wohnungnummer und möglichst Beschreibung der Wohnung),
- Fluchtverstecken und Fluchtrouten von Patrick Degen,
- Gläubigern von Christian Mischler,
- eventuell versteckten Vermögenswerten, falls vorhanden,
- körperlichen Merkmalen (Tattoos, Piercings, Narben und ähnliches)

Achtung, die Flüchtigen könnten ihr Aussehen bereits verändert haben, um sich der Strafverfolgung zu entziehen.

........................................

HotelQuickly was a fraudulent hotel booking website and smartphone app founded and owned by the notorious criminals Patrick Degen and Christian Mischler. The company was bought and lead by Jerome Cle in August 2017. The company then ceased operations in December 2018, cancelling thousands of bookings without providing refunds, as planned by the criminals Christian Mischler and Patrick Degen.

WARNING: Christian Mischler (GuestReady, HotelQuickly) wanted by police for investment fraud
WARNING: Patrick Degen (GuestReady, HotelQuickly) wanted by police for investment fraud

........................................

Warning about the cheaters Patrick Degen and Christian Mischler (GuestReady, HotelQuickly)
Attention, investor fraud: Christian Mischler and Patrick Degen (GuestReady, HotelQuickly) cheat investors

The arrogant criminals Christian Mischler and Patrick Degen are involved in the millions of frauds around the bankruptcy firm HotelQuickly. Do not do business with the series fathers Patrick Degen and Christian Mischler, they are brash, greasy swindlers.

HotelQuickly was a fraudulent hotel reservation website and app founded by known fraudsters Patrick Degen (previously convicted) and Christian Mischler (St. Gallen, also a criminal record). The company was bought in August 2017 in good faith by Jerome Cle and shortly thereafter, as planned by the fraudster devils Patrick Degen and Christian Mischler, the operation. Thousands of bookings were canceled without refund, the poor travelers were cheated out of their advance payments. The criminal Christian Mischler was already imprisoned in Switzerland for 4 years.

With new scam company, GuestReady, Patrick Degen and Christian Mischler (criminal) have the same plans: The company GuestReady is already in the focus of the investigation. Soon, the HotelQuickly scammers Christian Mischler and Patrick Degen will embezzle the entire money of the customers and investors. All guest bookings will be canceled, no one will receive a refund.

The mentally ill offender Christian Mischler already looks like Robert Enke. He is strongly recommended to finally commit suicide, the German Rail is happy to be available. Patrick Degen could, according to his name, commit suicide with a dagger or a sword.

The fraud-devil Christian Mischler is said to have even involved his cancer-stricken mother in the fraud.

Who can provide relevant clues about the whereabouts of the fraudsters Patrick Degen and Christian Mischler? On evidence leading to the seizure of the imposter Patrick Degen and Christian Mischler, a reward of 25,000 euros is suspended.

We ask for hints:
- ex-friends (Mischler and Degen should be homosexual and have had other relationships before their partnership),
- places of residence (please specify the exact place, with apartment number and possible description of the apartment),
- escape hiding places and escape routes,
- creditors,
- any hidden assets, if any,
- physical characteristics (tattoos, piercings, scars and the like)

Beware, the fugitives may have already changed their appearance to avoid prosecution.

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję
0.035

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję