Strona głównaPsyKotyInne zwierzętaW domachRegulaminKontaktBIPLogowanie

Aktualności

Drogie Zwierzoluby,
osoby chętne do adopcji, informujemy iż od dnia dzisiejszego wszelkie adopcje odbywać się będą tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym szczegółów wizyty w schronisku. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do wytycznych
telefony do kontaktu:
od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00 54-233-20-21
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00 530-779-523
 

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 22.04.2020

 

UCHWAŁA NR XXI/42/2020 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815 i poz. 1571) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123 i poz. 2245)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2020, zwany dalej Programem.

§ 2. 1. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:

1) Gmina Miasto Włocławek:

a) Urząd Miasta Włocławek – w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu, poprzez właściwy merytorycznie Wydział Urzędu Miasta Włocławek, w zakresie dotyczącym zadań wymienionych w § 3-10,

b) miejskie jednostki organizacyjne:
- Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ul. Przemysłowa 16 – w zakresie zadań wymienionych w § 3-10,
- Straż Miejska we Włocławku – w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, przy współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt, w zakresie zadań wymienionych w § 5 ust. 3,
2) organizacje społeczne: stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez współpracę z jednostkami wymienionymi w ust. 1, w zakresie zadań wymienionych w § 4 oraz § 7,
2. Jednostki wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 współpracują w zakresie realizowanych zadań z Powiatowym Lekarzem Weterynarii we Włocławku i Kujawsko-Pomorską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną.
§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez istniejące Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ul. Przemysłowa 16.
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana jest przez Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, we współpracy z organizacjami społecznymi wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt. 2, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez:

1) prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów,
2) koordynowanie akcji dokarmiania kotów oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania,
3) Koordynowanie akcji zapewnienia całorocznego schronienia dla wolno żyjących kotów poprzez instalowanie budek w miejscu ich bytowania,
4) wspieranie organizacji społecznych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 2 w zapewnieniu kotom wolno żyjącym miejsca schronienia.
§ 5. 1 Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Włocławek odbywa się na zasadzie stałych interwencji i wykonywane jest przez Schronisko dla Zwierząt we Włocławku.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.
3. Straż Miejska we Włocławku, po przyjęciu zgłoszenia , sprawdzeniu jego zasadności, a także spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 2, informuje Schronisko dla Zwierząt we Włocławku o konieczności odłowienia zwierzęcia.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do schroniska będą prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania i transportu zwierząt.
5. Środki transportu do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
6. Po wyłapaniu zwierzęta domowe umieszczane będą niezwłocznie w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w § 9.
§ 6. 1. Gmina Miasto Włocławek realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt aktualnie przebywających i przyjętych do Schroniska dla Zwierząt we Włocławku.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta:
1) w okresie 14 dni od ich umieszczenia w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,
2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) Schronisko dla Zwierząt we Włocławku na stronach internetowych Schroniska,
2) współdziałanie z organizacjami wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt. 2 w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt,
3) promowanie adopcji przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, portali społecznościowych, organizacje imprez publicznych oraz edukację mieszkańców.
§ 8. 1 Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
2. Usypiane zwierzę musi być traktowane w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.
§ 9. Miejsca w celu opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi zapewnione zostaną przez gospodarstwo rolne przy ul. Ruda 51 we Włocławku.

§ 10. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
2. Schronisko dla Zwierząt we Włocławku zapewnia przewiezienie zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do Schroniska.
§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Miasto Włocławek.
2. Na realizacje zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przeznacza się w budżecie miasta na rok 2020 kwotę 1.065.012,00 zł.
3. Wskazuje się następujący sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 2:
1) opiekę nad zwierzętami w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku, obejmująca czynności wymienione w § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10 - 1.049. 012,00 zł
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami:
a) dokarmianie - 5.000,00 zł
b) sterylizacja albo kastracja - 10.000,00 zł
3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich - 1.000,00 zł
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

Teraz oglądane zwierzętaautor:dyrektor(1879 pkt)

utworzony: 1104 dni temu

liczba odwiedzin: 61436

autor:dyrektor(1879 pkt)

utworzony: 44 dni temu

liczba odwiedzin: 139

autor:dyrektor(1879 pkt)

utworzony: 14 dni temu

liczba odwiedzin: 127

autor:dyrektor(1879 pkt)

utworzony: 50 dni temu

liczba odwiedzin: 337

autor:dyrektor(1879 pkt)

utworzony: 1108 dni temu

liczba odwiedzin: 3102

autor:dyrektor(1879 pkt)

utworzony: 486 dni temu

liczba odwiedzin: 391

autor:dyrektor(1879 pkt)

utworzony: 22 dni temu

liczba odwiedzin: 170

autor:dyrektor(1879 pkt)

utworzony: 117 dni temu

liczba odwiedzin: 181

autor:dyrektor(1879 pkt)

utworzony: 14 dni temu

liczba odwiedzin: 90

autor:dyrektor(1879 pkt)

utworzony: 41 dni temu

liczba odwiedzin: 151

autor:dyrektor(1879 pkt)

utworzony: 15 dni temu

liczba odwiedzin: 143

autor:dyrektor(1879 pkt)

utworzony: 1108 dni temu

liczba odwiedzin: 3014

Polub nas na facebooku - dziękujemyNajnowsze komentarzeAkceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję
0.034

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję