Strona głównaPsyKotyInne zwierzętaW domachRegulaminKontaktBIPLogowanie

Aktualności

UWAGA !!!

mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności , Schronisko dla Zwierząt we Włocławku od dnia 3.08.2020 roku do odwołania będzie funkcjonowało według ściśle określonych zasad:

 

- wejście na teren Schroniska po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym i okazaniu ważnego dokumentu tożsamości,

- każda osoba wchodząca na teren schroniska zostanie poddana pomiarowi temperatury - osoby z podwyższoną temperaturą nie będą wpuszczane,

- obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe,

- należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów,  

- na teren schroniska może wejść tylko jedna osoba,

 

BARDZO PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD - JEST TO PODYKTOWANE NASZYM WSPÓLNYM DOBREM

 

W sprawach odbioru Swoich zwierząt i adopcji należy kontaktować się telefonicznie pod numerami telefonów:

54-233-20-21 ( od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

530-779-523 adopcyjny ( od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00)

534-185-616 nr interwencyjny ( 7 dni w tygodniu/24 h)

 

UWAGA !!!

 

Przypominamy, że w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku trwa akcja sterylizacji kotów wolno żyjących, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Włocławek
UCHWAŁA NR XXI/42/2020 ).
Więcej informacji pod nr telefonów: 
54-233-20-21, 534-185-616 od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 7.00 - 15.00

 

UWAGA !!!

OD DNIA 1.06.2020 ROKU SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT PRZYWRACA FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI DLA INTERESANTÓW.

WEJŚCIE NA TEREN SCHRONISKA Z ZACHOWANIEM ZASAD I WYTYCZNYCH MINISTRA ZDROWIA W POLSCE

(np.  MASECZKI, RĘKAWICZKI, PŁYN DO DEZYNFEKCJI)

 

Szanowni Państwo,

 

w serwisie internetowym Związku Miast Polskich aktywna jest ankieta skierowana do mieszkańców Włocławka, a dotycząca jakości obsługi w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych. 

Będziemy wdzięczni za wypełnienie. Z góry dziękujemy. Ankieta jest aktywna do 31 maja włącznie.

 

http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/14993/co-udalo-nam-sie-zrobic-do-tej-pory-ankieta-dla-mieszkancow

 

 

 

UWAGA !!!

mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności , Schronisko dla Zwierząt we Włocławku od dnia 12.03.2020 roku do odwołania będzie dla Państwa

nieczynne.

W sprawach odbioru Swoich zwierząt i adopcji należy kontaktować się telefonicznie pod numerami telefonów:

54-233-20-21 ( od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

530-779-523 adopcyjny ( od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00)

534-185-616 nr interwencyjny ( 7 dni w tygodniu/24 h)

 

 

UWAGA !!!

OD DNIA 18.02.2019 ROKU ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW DO SCHRONISKA 

ADOPCYJNY - 530-779-523

INTERWENCYJNY - 534-185-616

 

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 22.04.2020

 

UCHWAŁA NR XXI/42/2020 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815 i poz. 1571) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123 i poz. 2245)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2020, zwany dalej Programem.


§ 2. 1. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:

1) Gmina Miasto Włocławek:

a) Urząd Miasta Włocławek – w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu, poprzez właściwy merytorycznie Wydział Urzędu Miasta Włocławek, w zakresie dotyczącym zadań wymienionych w § 3-10,

b) miejskie jednostki organizacyjne:
- Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ul. Przemysłowa 16 – w zakresie zadań wymienionych w § 3-10,
- Straż Miejska we Włocławku – w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, przy współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt, w zakresie zadań wymienionych w § 5 ust. 3,
2) organizacje społeczne: stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez współpracę z jednostkami wymienionymi w ust. 1, w zakresie zadań wymienionych w § 4 oraz § 7,
2. Jednostki wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 współpracują w zakresie realizowanych zadań z Powiatowym Lekarzem Weterynarii we Włocławku i Kujawsko-Pomorską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną.

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez istniejące Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, ul. Przemysłowa 16.

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana jest przez Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, we współpracy z organizacjami społecznymi wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt. 2, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez:

1) prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów,
2) koordynowanie akcji dokarmiania kotów oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania,
3) Koordynowanie akcji zapewnienia całorocznego schronienia dla wolno żyjących kotów poprzez instalowanie budek w miejscu ich bytowania,
4) wspieranie organizacji społecznych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 2 w zapewnieniu kotom wolno żyjącym miejsca schronienia.

§ 5. 1 Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Włocławek odbywa się na zasadzie stałych interwencji i wykonywane jest przez Schronisko dla Zwierząt we Włocławku.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.
3. Straż Miejska we Włocławku, po przyjęciu zgłoszenia , sprawdzeniu jego zasadności, a także spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 2, informuje Schronisko dla Zwierząt we Włocławku o konieczności odłowienia zwierzęcia.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do schroniska będą prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania i transportu zwierząt.
5. Środki transportu do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
6. Po wyłapaniu zwierzęta domowe umieszczane będą niezwłocznie w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w § 9.

§ 6. 1. Gmina Miasto Włocławek realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt aktualnie przebywających i przyjętych do Schroniska dla Zwierząt we Włocławku.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta:
1) w okresie 14 dni od ich umieszczenia w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,
2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) Schronisko dla Zwierząt we Włocławku na stronach internetowych Schroniska,
2) współdziałanie z organizacjami wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt. 2 w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt,
3) promowanie adopcji przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, portali społecznościowych, organizacje imprez publicznych oraz edukację mieszkańców.

§ 8. 1 Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
2. Usypiane zwierzę musi być traktowane w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.

§ 9. Miejsca w celu opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi zapewnione zostaną przez gospodarstwo rolne przy ul. Ruda 51 we Włocławku.


§ 10. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
2. Schronisko dla Zwierząt we Włocławku zapewnia przewiezienie zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do Schroniska.

§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Miasto Włocławek.
2. Na realizacje zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przeznacza się w budżecie miasta na rok 2020 kwotę 1.065.012,00 zł.
3. Wskazuje się następujący sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 2:
1) opiekę nad zwierzętami w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku, obejmująca czynności wymienione w § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10 - 1.049. 012,00 zł
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami:
a) dokarmianie - 5.000,00 zł
b) sterylizacja albo kastracja - 10.000,00 zł
3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich - 1.000,00 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

 

Co potrzebne jest w Schronisku dla Zwierząt ?

Czasami zastanawiają się Państwo czego mogą potrzebować zwierzęta w schronisku. Jeżeli chcielibyście wspomóc naszych podopiecznych karmą, to mamy listę artykułów, których najbardziej mam brakuje. Oto ona:

 

KARMY DLA ZWIERZĄT:

DLA KOCIĄT :

- Purina Cat Chow Kitten,

- puszki dla kociąt,

- Brit Care z kurczakiem,

- Tropicat Kitten z kurczakiem i łososiem

 

DLA KOTÓW DOROSŁYCH

- Purina Cat Chow z łososiem

- Purina Cat Chow Sensitive

- Tropicat Adult z kurczakiem i łososiem

- Brit Premium z jagnięciną i łososiem

- różne puszki dla kotów dorosłych

 

DLA SZCZENIĄT

- Tropidog Premium z indykiem i ryżem

- Purina Dog Chow Puppy z jagnięciną lub indykiem

- Brit Care z jagnięciną lub łososiem

- puszki dla szczeniąt

 

DLA PSÓW DOROSŁYCH

- Tropidog Premium Adult z jagnięciną 

- Purina Dog Chow Adult z jagnięciną

- Opti Life Adult z jagnięciną lub łososiem

- Brit Premium Sensitive z jagnięciną

- puszki dla psów dorosłych

 

INNE ARTYKUŁY:

- środki czystości, szczególnie z chlorem,

- ręczniki, koce, które mogą służyć za posłanka naszym podopiecznym

 

Jeżeli mają Państwo ochotę wspomóc nas będziemy bardzo wdzięczni. Pomoże to nam lepiej zajmować się naszymi zwierzakami.

 

PRZEKAŻCIE 1% PODATKU NA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

W tym roku również można wspomóc Schronisko przekazując 1 % procent podatku przez Fundację Humanitarną we Włocławku

KRS 0000019217 w rubryce cel szczegółowy należy wpisać Schronisko dla Zwierząt we Włocławku

Wszystkich przekazującym serdecznie dziękujemy

 

Podziękowanie

Wszystkim Ludziom Dobrego Serca którzy wsparli nas poprzez Fundację Humanitarną we Włocławku w 2017 roku odpisem 1 % serdecznie dziękujemy. Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni mówią głośno.  

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Propozycja rozbudowy Schroniska dla zwierząt we Włocławku - Podziękowanie

Dyrekcja i pracownicy Schroniska we Włocławku

Składają serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zagłosowali w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na nasze Schronisko.


Każdy Państwa głos jest wyrazem prawdziwej, szczerej troski o los bezdomnych zwierząt.


Z poważaniem :

Dyrektor Schroniska Dla Zwierząt we Włocławku

Monika Siedlecka

 

Dodaj własną reklamę na stronie schroniska dla zwierząt we Włocławku

Dodaj własną reklamę wraz z banerem reklamowym, odnośnikiem do Twojej strony internetowej. Reklama może być w formie baneru graficznego z linkiem do strony, lub jako tło strony, dla ustalonych lub każdych podstron. Codziennie odwiedza nas ponad 150 unikalnych gości. Wszystkim zainteresowanym podajemy adres mailowy do kontaktu z firmą, która zajmuje się prowadzeniem strony internetowej studio@emotyw.pl lub na stronie internetowej Emotyw Studio.


 

Teraz oglądane zwierzętaautor:dyrektor(1796 pkt)

utworzony: 701 dni temu

liczba odwiedzin: 523

autor:dyrektor(1796 pkt)

utworzony: 805 dni temu

liczba odwiedzin: 638

autor:dyrektor(1796 pkt)

utworzony: 193 dni temu

liczba odwiedzin: 175

autor:dyrektor(1796 pkt)

utworzony: 521 dni temu

liczba odwiedzin: 492

autor:dyrektor(1796 pkt)

utworzony: 981 dni temu

liczba odwiedzin: 667

autor:dyrektor(1796 pkt)

utworzony: 250 dni temu

liczba odwiedzin: 501

autor:dyrektor(1796 pkt)

utworzony: 974 dni temu

liczba odwiedzin: 889

autor:dyrektor(1796 pkt)

utworzony: 981 dni temu

liczba odwiedzin: 1043

autor:dyrektor(1796 pkt)

utworzony: 981 dni temu

liczba odwiedzin: 861

autor:dyrektor(1796 pkt)

utworzony: 982 dni temu

liczba odwiedzin: 697

autor:dyrektor(1796 pkt)

utworzony: 11 dni temu

liczba odwiedzin: 114

autor:dyrektor(1796 pkt)

utworzony: 983 dni temu

liczba odwiedzin: 1114

Polub nas na facebooku - dziękujemyNajnowsze komentarzeAkceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję
0.032

Akceptuję pliki cookies
W ramach naszego portalu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy portalu jest włączenie obsługi plików cookies.

Rozumiem i akceptuję